Процедури

Диагностичен блок на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis)

Сложност

3-4 /5

Време

20-30 мин.

Цена

190 лв.

Криоаблация на рамо под ехографски контрол (n.suprascapularis)

Сложност

3-4 /5

Време

30-40 мин.

Цена

800 лв.

Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 1 сегмент

Сложност

3-4 /5

Време

30-35 мин.

Цена

180 лв.

Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 2 сегмента

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

200 лв.

Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 3 сегмента

Сложност

3-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

230 лв.

Диагностичен блок на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – полисегментна

Сложност

3-4 /5

Време

45-60 мин.

Цена

250 лв.

Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол – 1 сегмент (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

400 лв.

Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол – 2 сегмента (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

430 лв.

Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол – 3 сегмента (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

450 лв.

Терапевтичен блок на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол – полисегментна (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

4-5 /5

Време

45-60 мин.

Цена

480 лв.

Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 1 сегмент

Сложност

3-4 /5

Време

30-40 мин.

Цена

730 лв.

Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 2 сегментa

Сложност

3-4 /5

Време

40-50 мин.

Цена

830 лв.

Криоаблация на медиални клончета на спинални нерви под ехографски контрол – 3 сегментa

Сложност

3-4 /5

Време

60-70 мин.

Цена

930 лв.

Криоаблация на медиални коренчета на спинални нерви под ехографски контрол – полисегментна

Сложност

4-5 /5

Време

90-100 мин.

Цена

1130 лв.

Терапевтичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

4-5 /5

Време

45-60 мин.

Цена

430 лв.

Диагностичен блок на тазобедрена става под ехографски контрол

Сложност

4-5 /5

Време

35-40 мин.

Цена

230 лв.

Криоаблация на тазобедрена става под ехографски контрол

Сложност

4-5 /5

Време

45-60 мин.

Цена

830 лв.

Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол (едностранно)

Сложност

3-4 /5

Време

25-30 мин.

Цена

170 лв.

Диагностичен блок на сакроилиачна става под ехографски контрол (двустранно)

Сложност

3-4 /5

Време

30-35 мин.

Цена

230 лв.

Терапевтичен блок на сакроилична става – едностранно (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

25-30 мин.

Цена

400 лв.

Терапевтичен блок на сакроилична става – двустранно (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

30-35 мин.

Цена

450 лв.

Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол – 1 сегмент

Сложност

3-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

500 лв.

Криоаблация на нервни окончания на сакроилиачна става под ехографски контрол – полисегментна

Сложност

3-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

550 лв.

Диагностичен блок на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis)

Сложност

2-3 /5

Време

30-35 мин.

Цена

170 лв.

Криоаблация на страничен кожен бедрен нерв под ехографски контрол (n.cutaneus femoris lateralis)

Сложност

2-3 /5

Време

35-40 мин.

Цена

600 лв.

Диагностичен блок на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол

Сложност

2-3 /5

Време

20-30 мин.

Цена

170 лв.

Криоаблация на n.ilioinguinalis и n.iliohypogastricus под ехографски контрол

Сложност

2-3 /5

Време

30-40 мин.

Цена

730 лв.

Диагностичен блок на n.genitofemoralis под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

20-30 мин.

Цена

200 лв.

Криоаблация на n.genitofemoralis под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

750 лв.

Диагностичен блок на n.pudendus под ехографски контрол

Сложност

4-5 /5

Време

30-40 мин.

Цена

210 лв.

Криоаблация на n.pudendus под ехографски контрол

Сложност

4-5 /5

Време

40-50 мин.

Цена

800 лв.

Диагностичен блок на n.saphenus под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

20-30 мин.

Цена

190 лв.

Криоаблация на n.saphenus под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

600 лв.

Диагностичен блок на коляно под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

200 лв.

Криоаблация на коляно под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

700 лв.

Терапевтичен блок на коляно под ехографски контрол (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

450 лв.

Диагностичен блок на n.peroneus superficialis под ехографски контрол (подбедрица)

Сложност

2-3 /5

Време

30-35 мин.

Цена

180 лв.

Kриоаблация на n.peroneus superficialis под ехографски контрол (подбедрица)

Сложност

2-3 /5

Време

30-35 мин.

Цена

600 лв.

Диагностичен блок на ходило под ехографски контол

Сложност

3-4 /5

Време

30-35 мин.

Цена

190 лв.

Криоаблация на ходило под ехографски контрол

Сложност

3-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

700 лв.

Диагностичен блок на невром под ехографски контрол

Сложност

2-4 /5

Време

35-40 мин.

Цена

180 лв.

Криоаблация на невром под ехографски контрол

Сложност

2-4 /5

Време

40-45 мин.

Цена

630 лв.

Диагностичен блок на n.suralis под ехографски контрол

Сложност

2-3 /5

Време

30-35 мин.

Цена

190 лв.

Криоаблация на n.suralis под ехографски контрол

Сложност

2-3 /5

Време

35-45 мин.

Цена

600 лв.

Диагностичен блок на интеркостални нерви под ехографски контрол

Сложност

4-5 /5

Време

30-40 мин.

Цена

250 лв.

Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол – 1 сегмент

Сложност

4-5 /5

Време

40-45 мин.

Цена

550 лв.

Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол – 2 сегмента

Сложност

4-5 /5

Време

40-50 мин.

Цена

700 лв.

Криоаблация на интеркостални нерви под ехографски контрол – 3 сегмента

Сложност

4-5 /5

Време

45-60 мин.

Цена

830 лв.

Диагностичен блок на горен крайник под ехографски контрол

Сложност

3-5 /5

Време

30-40 мин.

Цена

200 лв.

Криоаблация на горен крайник под ехографски контрол

Сложност

3-5 /5

Време

40-50 мин.

Цена

600 лв.

Терапевтичен блок под ехографски контрол (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-5 /5

Време

30-40 мин.

Цена

350 лв.

ПРП терапия под ехографски контрол (курс на лечение – 3 процедури)

Сложност

3-5 /5

Време

30-40 мин.

Цена

400 лв.